วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

Present Perfect Simple vs Present Perfect Continuous


Present Perfect Simple vs Present Perfect Continuous
สอง tense แบ่งแยกค่อนข้างยากหน่อย แต่โดยทั่วไปแล้ว เราใช้ Present Perfect
Simple ตอนที่เราต้องการเน้นที่ กรรมหรือผลของรูปประโยคนั้น เช่น
I've read about 20 books. (อ่านมาตั้ง 20 เล่มแล้ว !!)
และใช้ Present Perfect Continuous ตอนที่เราต้องการเน้นถึงการกระทำ เช่น
I've been reading all of these documents. (อ่านนนนน เอกสารทั้งหมดเนี่ย)
แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว รูปแบบคำถามที่เป็น How long เราก็มักจะใช้ PPC เช่น
How long have you been reading this book ?
ส่วนรูปแบบคำถาม How much , How many ก็มักใช้ PPS เช่น
How many book have you read ?
และยังมี verb บางตัวที่ไม่ใช้ใน PPC ได้แก่
love, like, hate, prefer, know, understand, remember, forget,
want, need, mean, have

ไม่มีความคิดเห็น: