วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การใช้ might

การใช้ might
โดยทั่วไปแล้ว "might" ที่เราใช้ ๆ กัน ก็คงจะหมายถึง "อาจจะ"
วันนี้ มาดูรูปแบบ การใช้ might ในแบบต่าง ๆ กัน
วันนี้ มาดูรูปแบบ การใช้ might ในแบบต่าง ๆ กัน
1. ใช้ might กับ Present Simple : เป็นการบอกถึงเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ในอนาคต
I might go there tomorrow.
They might win this match.

2. ใช้ might กับ Present Continuous : เป็นการบอกถึงเหตุการณ์คาดว่าเป็นอยู่ในปัจจุบัน
He might be thinking about his job.
She might be falling in love.
ในรูปแบบนี้จะไม่มีการใช้ verb to be , verb to have หรือ verb จำพวก แสดงว่าความรู้สึก
เช่น want, like, know , need, forget ...
His child might be being a university student.
She might be having a headache.
3. ใช้ might + have + V3 : เป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้ในอดีต
We might have got a price if we joined this game.
หรือ เหตุการณ์ที่น่าจะทำ(แต่ไม่ได้ทำ)ในอดีต
You might have went to blind date with me. There were a lot of nice girls.

ไม่มีความคิดเห็น: