วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การใช้ Could

การใช้ could
1.เป็นรูปอดีตของ can ที่แสดงถึงความสามารถ
Ex : I could play piano when i was a child.
2.เป็นการคาดเดาเมื่อเราไม่แน่ใจอะไรบางอย่าง
Ex : Yes, that could be John. He ofter wears a white shirt.
3. เป็นการร้องขออย่างสุภาพหรือเสนอแนะ
Ex : Could you get those books for me ? (ร้องขอ)
We could go to see the movies after lunch. (เสนอแนะ)
เรื่องระหว่า could กับ should อาจจะสร้างความสับสนในการใช้ให้กับเราบ้าง
แต่ should นั้นเราจะใช้เมื่อเราต้องการให้คำแนะนำหรือบอกในสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำกับผู้อื่น
Ex : You should buy some new shirt.

ไม่มีความคิดเห็น: