วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การใช้ About to

การใช้ About to
เราใช้ V to be + about to + Verb สำหรับ การกระทำหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อันใกล้นี้ เช่น
Hey ! look at the sky . It is about to rain.
Hurry, the train is about to leave.
You are about to get a problem.

ไม่มีความคิดเห็น: